Kumpulan Cerita Lucu Sunda…


Saya takjub dengan seseorang, beliau adalah seorang guru Basa Sunda SMP di Cimahi, lulusan dari UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) dulu sih IKIP namanya, makanya suka di plesetin UPI=Universitas Padahal IKIP :p

Apa yang takjub dari beliau? awalnya saya suatu waktu searching hal-hal yang menarik tentuk budaya Sunda, asal Suku saya dan keluarga saya di Bandung. Sampailah di blognya beliau..wow..tulisan-tulisannya bagus dan banyak sekali pelajaran dan hikmah positif. tentu saja semua dalam Basa Sunda, dan betul-betul basa sunda, bukan basa sunda yang sehari-hari saya pakai yang sudah tidak jelas undak unduk bahasanya.

Tulisannya ada yang memang cerita humor, ada pupuh (pantun sunda), ada cerita sasakala (legenda jaman dulu), dan lain-lain yang bila dicermati, hikmahnya positif dan bagus sekali. Orang mungkin menyebutnya kebijakan lokal (Local Wisdom), cocok sekali jika jadi bahan cerita sebelum tidur bagi anak-anak kita.. (kayak yang sudah punya anak aja, nikah aja belum :D), dan menariknya lagi, cerita-ceritanya Update dengan kondisi jaman sekarang dengan kemajuan teknologi informasi yang telah banyak merubah kebiasaan dan budaya masyarakat dengan produk-produknya, terutama dunia maya internet dan produk-produk didalamnya seperti Social Media Facebook dst

beberapa cerita pendek lucu yang menarik saya kutipkan disini :

Cerita 1

Ibu2 Facebooker keur paagul2.
Ibu I: “Ka akun abdi mah nu ngirim pesen via inbox téh aya ratusna.”
Ibu II: “Komo basa abdi ultah, nu ngawilujengkeun kana dinding akun abdi nepi ka rabul.”
Si Onah ngahuleng, da euweuh agulkeuneun manéhna mah, tapi milu nyarita ogé,“Puguh akun abdi mah rék dikontrakkeun tapi teu payu2.”
Ibu I & II: “ Naha?”
Onah: “Arembungeun meureun da di jerona ngabugbrug carita bohong wungkul!”

Cerita 2

Basa Onah ka lemburna (Garut), manéhna kakara nyaho, yén urang lembur gé geus loba nu mopohokeun basa Sunda ku cara ngajak nyarita ku basa Indonésia ka anak2-na, bari campur aduk jeung basa Sunda. Saperti caritaan hiji indung ka anakna, kieu cenah,

“Héy jangan lulumpatan di atas sasak, nanti tiporos!”

Nging téh si budak ceurik diciwit ku lanceukna, ceuk indungna deui,

“Jangan diheureuyan ajah atuh, Ujang!”

Cerita 3

Ma Unéh: “Kapan hajat ngawinkeun Nyi MIncreung téh sakeudeung deui, Nyi Onah. Naha geuning can katénjo olah, kuduna mah geus ngamimitian nyieun ulén, opak, ranginang, wajit, kolontong, meuyeum ketan jeung meuyeum cau, nyieun kuéh saroja nanahaon!”

Onah: “Ah nu kitu mah gampang Ma, ieu yeuh abdi mah keur riweuh kénéh nyetatus, ngoméntaran, ngabales koméntar, ngajempolan status batur, jeung ganti poto profil dina Pésbuk!”

Ma Unéh (keuheul): “Heueuh alus, engké téh sémah nu diondang kabéh suguhan nu kitu patut wé sakalian, méh teu olok kéjo!”

Cerita 4

Sardung jeung Onah mah mun keur pabaeud-baeud sok silih remove akun Pesbuk, mun geus akur deui silih add deui (berteman deui). Terus we kitu jeung kitu, ceuk Si Kucrit tea mah, “Uyuhan cinggir Si Abah jeung Si Ema teu lecet balas hantem-hanteman dipake pacantel!”

Cerita 5

Sardung: “Baheula mah barang nu dianggap anéh téh radio, nepi ka tatangga daratang ka imah nu bogaeun radio, rék milu ngadéngékeun siaranana.”
Onah: “Tuluy torojol TV. Najan harita ngan ukur TV hitam putih, pada ngarogrog ku nu teu barogaeun.”
Sardung: “TV geus teu anéh diganti ku internét. Di mamana boh budak boh kolot ngan OL jeung OL wé.”
Onah: “Mun internét geus teu anéh bakal diganti ku naon nya?”
Sardung: “Sigana mah bakal balik deui ka jaman baheula, boh budak boh kolot bakal ngariung deui hawu bari marubuy sampeu atawa mareuleum opak.”

Cerita 6

Jenong: “Ema, teu nanaon mun abi boga kabogoh ka anak band?”
Onah: “Pék baé, asal ulah ka anak maung wé, sieun dikerekeb!”
Sardung: “Pan Abah gé baréto téh kungsi jadi anak band, Jenong!”
Jenong: “Wah…piraku? Naha atuh kakara nyarita ayeuna? Abah bagian nyekel naon? gitar atawa dram?”
Sardung (bari ngabéléhém): “Bagian nyekel Kecrék!”

Sisindiran I

Kaayaan dina angkutan kota, kadang-kadang sok mancing pipasèaeun. Aya panumpang mayarna kurang, supir tèh sok langsung hahaok. Kitu deui lamun supir ngebut sakarep ingsun, panumpang loba nu ngambek. Tina kaayaan kitu ahirna sok ngahudang napsu pigeluteun. Sanajan kaayaan dina angkutan kota kitu, tapi lamun pamnumpang jeung supir nyaritana makè sisindiran mah moal kungsi ngondang pipasèaeun. Upamana baè aya supir ngebut, panumpang teu kudu ngambek, cukup ku sisindiran.

Melak suplir makè huut,

dibawa ka Cicalèngka,

Ari nyupir ulah ngebut,

kumaha lamun cilaka?

Lantaran  panumpang nyaritana makè sisindiran, atuh supir tèh moal kasigeung. Malah langsung ngajawab ku sisindiran deui.

Kacapanon dina jukut,

geus ruksak rèk diomèan.

Ku naon abdi bet ngebut,

apan keur ngudag setoran.

Tuh nya pan aman? Nyarita ku sisindiran mah ngalantarankeun kaayaan dina jero angkot jajauheun kana pigeluteun.

 Sisindiran 2

Sabada diterapkeun otonomi daèrah, asa mindeng kajadian dèmonstrasi nya? Teu sirikna ampir unggal poè aya baè anu dèmo tèh. Biasana kaayaan dèmo tèh sok harènghèng. Ngomong pacowong-cowong. Peureup pabuleud-buleud. Antukna sok nimbulkeun napsu nu ngagedur. Rombongan nu dèmo tèh sok terus patelak pisik jeung patugas kaamanan.Hoyong dèmo aman? Cobian geura  cocorowokanana nganggo sisindiran. Upama aya rombongan  PKL dèmo ka Pa Walikota, pingpinan dèmo dina nepikeun aspirasi tèh cukup makè sisindiran samodèl kieu:

Batu ali ti Cimindi,

Ngajul gedang makè gantar,

Pa Wali tulungan abdi, 

Ngiring dagang di trotoar.

Ngabandungan pingpinan nu dèmo nyaritana makè sisindiran, Pa Walikota ogè ngawalerna tèh ku sisindiran deui. Saur Pa Wali:

Ti Cililin ka Sumedang,

surat kabar na karanjang,

Lain Bapa nyarèk dagang, 

trotoar mah keur nu leumpang.

Aya ku kayungyun nya mun enya tèh nu dèmonstrasi saperti kitu.

Sisindiran 3

Di tempat nu loba prèman saperti di terminal, pigeluteun tèh mani narampeu. Tapi lamun sarèrèa nyaritana makè sisindiran mah, dijamin pigeluteun tèh moal aya. Saperti aya jalma nu katincak sukuna ku prèman, ari nyaritana ku sisindiran mah ahirna jadi misobat. Apan ceuk èta jalma tèh:

Nginum arak matak weureu,

ditotor tinggal sakeclak

Mata sia henteu neuleu, 

suku aing bet katincak.

Sanajan pok-pokanana garihal, tapi ari nepikeunanan makè sisindiran mah asa teu nyentug kana hatè. Apan èta prèman gè ngajawabna tèh kieu:

Saninten buah saninten,

Sukajadi pamoroan,

Hapunten abdi hapunten,

Suku abdi teu panonan.

Cenah mah sabada hahampuraan tèh èta prèman langsung ngajak èta jalma dahar kupat tahu anu aya di jero terminal. Sagala gè jadi aman jeung tengtrem nya ku sisindiran mah?

Sumber :

http://bujanggamanik.wordpress.com

http://www.facebook.com/profile.php?id=1051634235#!/profile.php?id=1051634235

 

Advertisements

3 thoughts on “Kumpulan Cerita Lucu Sunda…

  1. Pingback: 2012 in blogging Annual Report of J.O.U.R.N.E.Y | J.O.U.R.N.E.Y

  2. rame pisan euy ! :¤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s